Etik İlkeler, Yayın Politikası ve Değerlendirme Süreci


Güvenlik Stratejileri Dergisi, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı hiçbir eylemi kabul etmemeyi ilke edinmiştir. Güvenlik Stratejileri Dergisi, çift kör-hakem değerlendirme sistemini kullanmaktadır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Dergi, yayımlanan makaleler için hiçbir ücret talep etmemektedir. Güvenlik Stratejileri Dergisi’nin etik ilkeler ve yayın politikası Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.


Hakemler ile İlişkiler


Öninceleme aşaması olumlu sonuçlanan çalışmalar için “çift-kör hakem değerlendirme” süreci uygulanır. Çalışmalar, içeriklerine göre editörler tarafından uzmanlık alanları belirlenmiş (en az) iki hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmelerinin birbirleriyle çelişmesi veya yetersiz bulunması halinde editörler yeni bir hakem ataması yapabilir.

Hakemlerin/editörlerin yazardan düzeltme talep etmesi halinde, yazarlar bu düzeltmeleri yerine getirmekle mükelleftir. Ancak yazarlar belirli düzeltme önerilerine katılmadıkları takdirde, makalelerini değerlendirme sürecinden çekebilecekleri gibi, katılmadıkları düzeltme önerilerine karşı kendi görüşlerini, akademik çerçeve içinde, gerekçelendirerek editörlüğe bildirebilirler. Bu hususta karar mercii, söz konusu düzeltmeyi talep eden hakeme de danışarak karar alan Editörler Kuruludur. Hakem değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanan makaleler, makalelerin geliş tarihine ve kabul tarihine göre sıralanır ve nihai karar için Editörler Kurulu tarafından değerlendirmeye alınır.

Hakem değerlendirme sürecinin olumlu neticelenmesi, çalışmanın Güvenlik Stratejileri Dergisi’nde yayımlanması için yeterli değildir. Değerlendirme safhaları başarıyla tamamlanan çalışmaların dergide yayımına dair nihai karar Editörler Kuruluna aittir. Güvenlik Stratejileri Dergisi, yayımlanmayan çalışmalar için yazarlara gerekçe sunmak ile mükellef değildir. Güvenlik Stratejileri Dergisi’ne hakem olarak davet alan akademisyenlerden ve uzmanlardan ilgili çalışma için belirlenen sürede hakemlik yapıp yapmayacağını ivedilikle bildirmeleri beklenmektedir.

Kendilerinden makale değerlendirmesi rica edilen hakemler, kendisine önerilen sivil akademik ve/veya askerî teknik konularda yetersiz olacağını düşünmeleri halinde hakemlik ricasını kabul etmemeli ve durumu bildirmelidirler.

Hakemler, Baş Editörün bilgisi ve onayı dâhilinde ilgili çalışma hususunda üçüncü şahıslardan yardım ve tavsiye alabilirler. Aksi halde, hakemlik için kendisine başvurulan çalışmayı üçüncü şahıslarla asla paylaşmamalı, konu kapsam ve içerik ile alakalı tartışmamalıdırlar.

Hakemler kendilerine değerlendirme için gönderilen çalışmaları kendi nam ve hesaplarına kullanmamalıdırlar. Hakemler, değerlendirme safhasında gördükleri fikir, bilgi, veri ve malumatları gizli tutmakla mükelleftir. Bu kurallar, hakemliği kabul etmeyen akademisyenler ve uzmanlar için de geçerlidir. Hakemler değerlendirme safhalarında akademik kıstasları dikkate almalı, sübjektif ve yazarı doğrudan kast eden itham ve imalardan kaçınmalıdırlar. Değerlendirmeler, biçimsel düzeltmeler dışında ilgili çalışmaya katkı sağlayacak seviyede olmalıdır. Hakemler, değerlendirdikleri çalışmada fark edecekleri “Güvenlik Stratejileri Dergisi Yayın Etiği”ne tezat düşen durumları Editörler Kuruluna bildirmekle yükümlüdürler.

Güvenlik Stratejileri Dergisi Yayın Kurulu ve Editörler Kurulu, yetersiz bulduğu hakem raporlarını reddedebilir ya da raporları geri göndererek hakemlerden yeniden değerlendirme yapmasını isteyebilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin bilgileri “çift-kör hakem değerlendirmesi” nedeniyle yazara gönderilen düzeltme isteklerinde ve Güvenlik Stratejileri Dergisi’nin ilgili sayısında belirtilmemektedir. Hakemlerin talebi üzerine, dergimize hakem olarak katkı sağladıklarını ibraz eden resmî bir belge verilebilir.